ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือของอาเซียนด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก

Share

    

   ข้อมูลและสถิติของอาเซียน
 

 การมีส่วนร่วมในข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคี  (การให้สัตยาบันหรือการลงนาม)

  ประเทศสมาชิกอาเซียน

  อนุสัญญาเวียนนา

:

 100%

  พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซ

:  100%

  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

:  100%

  พิธีสารเกียวโต

:  100%

  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

:

 100%

  อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

:

 100%

  พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

 100%

  อนุสัญญาบาเซล

:  100%

  อนุสัญญาแรมซาร์

:  100%

  อนุสัญญารอดเตอร์ดัม

:  100%

 

 1. อาเซียนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งที่ต่อเนื่องกับการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก อันสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าให้พันธสัญญาเต็มที่ในข้อตกลงสิ่งแวดล้อมพหุภาคี ด้วยการให้สัตยาบันครบ 100%

 2. ประเทศสมาชิกอาเซียนได้สนองตอบต่อพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่แล้ว ตัวอย่างเช่นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ลดการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนอันเป็นสาเหตุของการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนให้เหลือน้อยกว่า 1,000 ตันต่อปี จากปี พ.ศ.2538 ที่เคยมากถึง 9,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศได้ประสบผลสำเร็จหลายปีก่อนหน้าที่ข้อตกลงนานาชาติจะบรรลุถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้ยกเลิกการผลิตและใช้สารทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน ด้านการปล่อยก๊าซโลกร้อนภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

 3. ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้จัดตั้งสถาบันระดับสูงและยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินตามพันธกรณีการจัดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ดังเช่นในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2552 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามกับคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 170 โครงการ

 4. ความร่วมมือระดับภูมิภาคในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการส่งเสริมศักยภาพ แบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งการดำเนินข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความมั่นใจ เสริมพลัง เกิดความมานะพยายามต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินการภายใต้คณะทำงานอาเซียนว่าด้วยข้อตกลงสิ่งแวดล้อมพหุภาคี

 5. กิจกรรมของคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยข้อตกลงสิ่งแวดล้อมพหุภาคีเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของพิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน   (ปี พ.ศ.2552 – 2558)

   

   

  D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

   
  1. เพิ่มพูนความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพใน ระดับประเทศและภูมิภาคในการจัดการประเด็นและพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับความ ตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs) โดยการวิจัยระดับภูมิภาค การส่งเสริมความตระหนักรับรู้ โครงการส่งเสริมขีดความสามารถและตัวเลือกนโยบายที่มีข้อมูลครบถ้วน

  2. ส่งเสริมการประสานในการดำเนินงานกับเอ็มอีเอเอสที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการจัดการมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอ็มอีเอเอสว่าด้วยเรื่องชั้นบรรยากาศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารทำลายชั้นโอโซน และเอ็มอีเอเอส ว่าด้วยเรื่องสารเคมีและของเสียที่เป็นสารเคมี

  3. ส่งเสริมความเข้าใจ/และท่าทีร่วมของอาเซียนในเอ็มอีเอเอส และ

  4. การนำการจัดการแบบภาพรวมไปใช้ในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยว ข้อง รวมถึงนักธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม

   

   

  D2.2. มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน

   
  1. ส่งเสริมการประสานงานในระดับภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย

  2. ใช้ประโยชน์จากศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลในการฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (BCRC-SEA) และบทบาทของคณะทำงานในการให้บริการแก่ภูมิภาคในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย

  3. จัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติการในการ จัดการของเสียอันตรายข้ามแดน รวมทั้งการขนย้ายของเสียที่ผิดกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาบาเซล

    

 6. ด้วยการทำงานอย่างขันแข็ง ในปี พ.ศ. 2544 คณะทำงานอาเซียนว่าด้วยข้อตกลงสิ่งแวดล้อมพหุภาคีได้จัดตั้งกลุ่มงานเทคนิค 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานด้านชั้นบรรยากาศและกลุ่มงานด้านสารเคมี กลุ่มงานนี้สนับสนุนนโยบายสำหรับประเทศสมาชิกในการอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคนิคและให้คำแนะนำที่สำคัญกับคณะทำงาน

 

 

 


ที่มา :