Error
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • Unable to load Cache Storage: file
  • Unable to load Cache Storage: file
  • Unable to load Cache Storage: file

คณะทำงานประสานงานโครงการจัดทำเว็บไซต์

Share

 

     รายชื่อคณะทำงานประสานงานโครงการจัดทำเว็บไซต์นโยบายการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

 

๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาคณะทำงาน
๒. นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ประธานคนที่ ๑ 
๓. นายปวิช  เกศววงศ์

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คณะทำงาน
๔. นางศศิธร  กฤติยาภิชาตกุล ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะทำงาน 
๕. นางสาวณัฏฐิณี  ปิ่นเนียม ผู้แทนกรมป่าไม้  คณะทำงาน
๖. นางสินีนาฏ  ปรีชามาตย์ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คณะทำงาน
๗. นางสาวรุ่งนภา  สุระพิทักษ์ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ  คณะทำงาน
๘. นายไพศาล  ลักขณานุรักษ์ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  คณะทำงาน 
๙. นางอารยา ชะมังชัย ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  คณะทำงาน
๑๐.  นางสาวเสาวลักษณ์  วิญญูนันทกุล ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  คณะทำงาน
๑๑. นายเศกสิทธิ์  ภู่คำมี 

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คณะทำงาน
๑๒. นายขวัญชัย  ใสบาล  ผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย  คณะทำงาน
๑๓. นายศุภกิจ  เอ็นมี ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  คณะทำงาน
๑๔. นายขจรเกียรติ  เข็มศิริ ผู้แทนองค์การสวนสัตว์  คณะทำงาน
๑๕. นายภาสกร  แก้วเกตุ  ผู้แทนองค์การสวนพฤษศาสตร์  คณะทำงาน
๑๖. นายจักกนิตต์  คณานุรักษ์  ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  คณะทำงาน 
๑๗. นางสาวณัฐนภัสถ์  มหาพงษ์สิทธ์  ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  คณะทำงาน
๑๘. นางศุภวรรณ  วงษ์ประยูร  ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์  คณะทำงาน
๑๙. นางมาลี  หุตะเจริญ  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

คณะทำงาน /

เลขานุการ

๒๐. นายธนาพันธ์ สุกสอาด  ผู้อำนวยการส่วนคอมพิวเตอร์  เลขานุการ

 

 

อำนาจหน้าที่

๑.  ประสาน วางแผน และกำหนดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ฯ ให้มีความทันสมัย และดึงดูดความสนใจ

๒. จัดหา กลั่นกรองความถูกต้องและความเหมาะสม พร้อมทั้ง จัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทั่วไปด้านการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเอาเซียน รวมถึง นโยบาย กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำเผยแพร่ในเว็บไซต์

๓. ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

FaLang translation system by Faboba'; $findme = 'FaLang translation system by Faboba'; $pos = strpos($mystring, $findme); if ($pos === false) { echo "The string '$findme' was not found in the string '$mystring'"; } else { echo "The string '$findme' was found in the string '$mystring'"; echo " and exists at position $pos"; }*/ ?>