Error
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • Unable to load Cache Storage: file
  • Unable to load Cache Storage: file
  • Unable to load Cache Storage: file
Share

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

 

พื้นที่บ้านแสงวิมาน หมู่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอแสงวิมาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

“สวนส้มโอทับทิมสยาม”

 

         ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณร้อยละ 53 ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก สำหรับการเพาะปลูกผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ จะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของน้ำฝนในแต่ละปี จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอน เกิดภาวะหนี้สินจากความเสี่ยงจากการเพาะปลูกพืชแล้วไม่ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ จากภาวะฝนทิ้งช่วงและไม่สามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาระปลูกส่งผลให้เกิดการอพยพแรงงานเพื่อหางานทำในเขตเมืองเกิดปัญหาครอบครัวตามมา

          การเพิ่มโอกาสในการหาเลี้ยงชีพด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานนอกพื้นที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังให้เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืชจากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานซึ่งพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจึงเป็นหนทางที่ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ที่ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดเป็นพื้นที่บ้านแสงวิมาน หมู่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมัยก่อนเป็นทำสวนยางพาราหรือสวนปาล์ม แต่ประสบปัญหาราคายางพารา และปาล์มตกต่ำจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่อย่างหนักเป็นระยะเวลาหลายปี จนกระทั้งกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งมีสมาชิกและพื้นที่เหมาะสมกับเกณฑ์มาตรฐานในการร้องขอการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในรูปแบบที่ 2 ซึ่งทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำเข้าแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาซึ่งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลารวมกว่า 1 ปี ที่กลุ่มเกษตรกรได้รับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาล 2 บ่อ มีศักยภาพน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ สามารถสูบนำน้ำขึ้นมาใช้ได้โดยอาศัยเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือรถไถเดินตาม

            “สวนส้มโอทับทิมสยาม” มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลรวมพื้นที่กว่า 400 ไร่ คิดเป็น 80 % ของพื้นที่ทั้งหมด ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทำไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้ แต่หลังจากที่เกษตรกรได้รับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนั้น ก็สามารถนำน้ำบาดาลไปใช้ในการทำสวนส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพยอดเยี่ยม มีการส่งออกส้มโอทับทิมสยามขายในหลายประเทศ และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนใช้ระหว่างที่รอการเจริญเติบโตของผลส้มโอทับทิมสยาม ได้แก่ การปลูกพริก มะเขือเบาะ แก้วมังกร นอกจากนี้การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลก็มีการวางแผนการหมุนเวียนใช้น้ำบาดาลได้อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม สิ่งสำคัญคือ “ชุมชนต้องเข้มแข็งก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการ”

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่บ้านแสงวิมาน หมู่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอแสงวิมาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการเกษตรรูปแบบที่ 1 ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล 2 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ มีศักยภาพน้ำบาดาล ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่การเกษตรประมาณ 100 ไร่ และหอถังขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง รวมถึงการวางแนวท่อกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

ข้อมูล : 1. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

                                                                                       2. วารสารน้ำบาดาล ฉบับที่ 2

28 กรกฎาคม 2558

 

FaLang translation system by Faboba'; $findme = 'FaLang translation system by Faboba'; $pos = strpos($mystring, $findme); if ($pos === false) { echo "The string '$findme' was not found in the string '$mystring'"; } else { echo "The string '$findme' was found in the string '$mystring'"; echo " and exists at position $pos"; }*/ ?>