Error
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • Unable to load Cache Storage: file
  • Unable to load Cache Storage: file
  • Unable to load Cache Storage: file
Share

       

 การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียน

         กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมระบบการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรองรับการใช้งานในประชาคมอาเซียน เนื่องจากข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้มีการเก็บข้อมูลกระจัดกระจาย ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลกลางของประเทศ จึงเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานภายนอก เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อการขอรับ / ให้บริการข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล

          แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลกลางของประเทศ เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลกลางของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ และพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต เพื่อจัดการฐานข้อมูลให้เป็นแบบรวมศูนย์ (Central database system) ทำให้ข้อมูลมีมาตรฐาน คุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ โดยการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่แนวทางบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและทุกส่วนอย่างมีประสิทธิผล โปร่งใส่ตรวจสอบได้ โดยมีระบบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละส่วนให้เป็นไปตามแนวทางของการบริหารแบบกระจายอำนาจในระดับภูมิภาค และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ ได้แก่ การแสดงผล นำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ การปรับปรุงข้อมูล และการให้บริการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายในผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

          การกำหนดทิศทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลกลางของประเทศให้มีความชัดเจน มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการวิเคราะห์สภาพความต้องการและปัญหา การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และการทดสอบระบบที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลกลางของประเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานสำหรับอุปกรณ์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารได้ ในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เช่นการแสดงข้อมูลการทำงานในเชิงพื้นที่ กราฟ ได้อย่างถูกต้องทันสมัย และสามารถสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของด้านทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีความเจริญก้าวหน้าได้แบบยั่งยืน

12 มีนาคม 2558

FaLang translation system by Faboba'; $findme = 'FaLang translation system by Faboba'; $pos = strpos($mystring, $findme); if ($pos === false) { echo "The string '$findme' was not found in the string '$mystring'"; } else { echo "The string '$findme' was found in the string '$mystring'"; echo " and exists at position $pos"; }*/ ?>